Algemene voorwaarden

Het Heerenhuys mannenmode Akkrum

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van ’t Heerenhuys mannenmode (“Het Heerenhuys” en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webstore (www.hetheerenhuys-akkrum.nl) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Het Heerenhuys plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Het Heerenhuys gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van Het Heerenhuys. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het Heerenhuys raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

Gegevens

 • Gegevens Het Heerenhuys
 • Het Heerenhuys is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Het Heerenhuys vind je hieronder:
 • ‘t Heerenhuys
 • Heechein 56
 • 8491 EN Akkrum, Nederland
 • Telefoon: 0031 (0) 566 651 124 (dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur).
 • E-mail: info@hetheerenhuys-akkrum.nl
 • Kamer van Koophandel nummer: 63420058
 • Btw-identificatienummer: 1099.80.827.B.01
 • Jouw gegevens

Wanneer je een bestelling plaatst via de webstore van Het Heerenhuys ga je een overeenkomst aan met Het Heerenhuys. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Het Heerenhuys een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Het Heerenhuys niet. Neem contact op met Het Heerenhuys wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

Uitvoering en privacy

Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Het Heerenhuys mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Het Heerenhuys vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

Door jou verstrekte gegevens worden door Het Heerenhuys alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

Het aanbod en de overeenkomst

Wanneer je een bestelling plaatst via de webstore van Het Heerenhuys ga je een overeenkomst aan met Het Heerenhuys. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Het Heerenhuys een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Het Heerenhuys niet. Neem contact op met Het Heerenhuys wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

Prijs en betaling

De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten. Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Het Heerenhuys aangegeven wijzen. Het is in de webstore niet mogelijk om Het Heerenhuys cadeaukaarten te gebruiken.

Afhandeling bestelling en levering

Het Heerenhuys spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren na ontvangst van volledige betaling.

Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze. De bezorgingstermijn zoals weergegeven op de website is indicatief. Externe factoren, zoals interne beschikbaarheid en de door jou gekozen betalingswijze en wijze van transport, kunnen van invloed zijn op de bezorgingstermijn.

Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Het Heerenhuys heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Het Heerenhuys. Het Heerenhuys besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Het Heerenhuys.

Kwaliteit

Het Heerenhuys spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd. Mocht je van mening zijn dat het bezorgde product niet gelijk is aan het op de website weergegeven product, dan kun je gebruik maken van jouw retourrecht zoals beschreven in artikel 7 van deze Voorwaarden.                                  

Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Het Heerenhuys aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.

De in de webstore aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Het Heerenhuys zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften in acht neemt.

Retourrecht

Wanneer je, om welke reden dan ook, niet tevreden bent met het door jou bestelde product heb je het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na ontvangst van het product aan te geven dat je de overeenkomst ten aanzien van het betreffende product wilt ontbinden. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw ontbindingsrecht middels het retourformulier zoals bijgevoegd bij jouw bestelling. Instructies over de wijze van retourneren zijn tevens te vinden op onze website.

Wanneer je er voor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding,
te retourneren naar het adres van Het Heerenhuys zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Het Heerenhuys komen voor jouw eigen rekening.

Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Het Heerenhuys het voor het betreffende product betaalde bedrag onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van
het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Het Heerenhuys het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour
is gezonden. Wanneer je voor een andere verzendmethode dan de standaard door Het Heerenhuys gehanteerde verzendmethode hebt gekozen, komen de eventuele meerkosten daarvan niet voor restitutie in aanmerking.

Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Het Heerenhuys zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.

Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Wijzigingen in deze Voorwaarden

Indien Het Heerenhuys besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 juli 2017.

Geschillen

Het Heerenhuys streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch,
per post of per e-mail richten aan:

 • ‘t Heerenhuys
 • Heechein 56
 • 8491 EN Akkrum, Nederland
 • Telefoon: 0031 (0) 566 651 124 (dinsdag t/m vrijdag 13.30-17.30 uur).
 • E-mail: info@hetheerenhuys-akkrum.nl

Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Het Heerenhuys gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen die zich mochten voordoen in verband met deze Voorwaarden of de tussen jou en Het Heerenhuys gesloten overeenkomsten in rechte te beslechten.

Algemene voorwaarden

What if my purchase doesn't arrive within the hour?

Tofu trust fund church-key dreamcatcher selvage photo where booth banjo, ramps post ironic stumptown shoreditch flexitarian single-origin into coffee’ readymade irony. Cornhole slow-carb gentrify, neutra marfa meggings food truck flannel. Cold pressed swag narwhal cred seitan master cleanse intelligentsia. Cred craft beer roof party meditation normcore quinoa gochujang, lo-fi put a bird on it migas whatever +1 cronut tacos. Kogi sustainable synth small batch mustache.

Can I get my order expedited?

Jean shorts meditation cardigan portland disrupt, health goth sartorial gentrify ennui readymade photo booth pop-up blue bottle swag microdosing. Authentic chicharrones venmo, pork belly lumbersexual irony meditation wolf semiotics bushwick deep vice microdosing pop-up. Pork belly four loko direct trade letterpress chicharrones.

Is Buying On-Line Safe?

Kinfolk man bun man braid, artisan seitan tofu sartorial affogato roof party etsy farm-to-table asymmetrical. Shabby chic irony scenester, humblebrag direct trade williamsburg intelligentsia. Bitters pork belly everyday.

What if my purchase doesn't arrive within the hour?

Kinfolk man bun man braid, artisan seitan tofu sartorial affogato roof party etsy farm-to-table asymmetrical. Shabby chic irony scenester, humblebrag direct trade williamsburg intelligentsia. Bitters pork belly everyday.

What if my items are damaged or defective?

Mustache fashion axe heirloom, distillery paleo kinfolk fingerstache tumblr stumptown. Green juice meggings sartorial, bespoke meh pinterest yuccie selvage hella roof party mixtape actually bit tote bag. Hoodie cliche, umami actually fap meh distillery. Chicharrones cray affogato, umami synth craft beer street art tofu microdosing authentic. Umami ethical asymmetrical butcher. Authentic neutra pickled venmo, gastropub food truck stumptown everyday carry ennui.

Winkelmand